Shalea, myśli

29 tekstów (myśli) – auto­rem jest Sha­lea.

''Jeśli mężczyz­na dop­ro­wadza do sy­tuac­ji,w której ry­wali­zują o niego ko­biety-nie jest wart żad­nej z nich'' 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 sierpnia 2012, 16:39

Naj­mniej mówi­my o spra­wach, o których naj­więcej myślimy. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 lipca 2012, 18:41

Zbyt mało nas różni,by wiele łączyło. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 kwietnia 2012, 19:12

Fo­tog­ra­fowa­nie to ma­lowa­nie światłem. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 czerwca 2011, 12:07

Kiedy ma­my miłość chce­my powrócić do sa­mot­ności,kiedy ma­my sa­mot­ność to tęskni­my do miłości. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 maja 2011, 15:59

Zaufanie.
Naj­wyższa war­tość,której nie posiadam.
Ile mu­si być war­te... sko­ro wciąż do mnie nie powraca.
Ile ra­zy mu­siało zos­tać przerwane,
sko­ro wciąż tkwi w moim ser­cu niezałata­na rana. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 3 stycznia 2011, 21:46

Każda ko­bieta ma w so­bie ma­gię,na­leży tyl­ko ją od­kryć w jej duszy,ale nie każdy fa­cet jest cier­pli­wym czarodziejem. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 2 stycznia 2011, 21:57

Po­winieneś być sil­niej­szy ode mnie.
Wciąż nie doj­rzałeś do swo­jej roli..
a ja wciąż jes­tem dwo­ma oso­bami w naszym związku... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 grudnia 2010, 12:59

Ko­bieta zaw­sze chce po­zos­tać ta­jem­nicą.Obojętnie czy ma ko­goś czy jest sa­mot­na...próbu­je być w małej części zagadką. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 11 listopada 2010, 13:37

Cza­sem mam wrażenie,że mo­ja dusza nie pa­suje do dzi­siej­szej epo­ki.Nie pot­ra­fię kłamać,aby być zauważoną..zbyt głośno się śmiać i używać głupich pod­tek­stów,uno­sić głowę i dążyć po tru­pach do ce­lu..Cóż.. nudziara ze mnie ;). 

myśl
zebrała 16 fiszek • 31 października 2010, 21:07

Shalea

Słodko-gorzka mieszanka...wybuchowa;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shalea

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność